Na vanrednoj sednici Skupštine Kompanije „Sloboda”, avgusta ove godine razmotrene su i donete odluke

o pretvaranju (konverziji) potraživanja državnih poverilaca u ulog u osnovnom kapitalu Kompanije, po predlogu Nadzornog odbora a u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije od 8. juna 2023. Realizacija konverzije u trajni ulog obuhvata donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala „Slobode”, o izdavanju šeste akcije emisije običnih akcija bez javne ponude i odluku o isključenju prava prečeg upisa akcija.

Ovo je saopšteno u izveštaju kojeg u najnovijem broju donosi fabrički list „Sloboda” (broj 574) iz ovog meseca, a u tekstu se dalje navodi…

„U trajni ulog osnovnog kapitala Kompanije Sloboda konvertuju se neizmirene obaveze fabrike po osnovu javnih prihoda na dan 31.12.2016. godine u ukupnom iznosu od 960 miliona dinara, od čega su potraživanja Republike Srbije 472, Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje 404 i Nacionalne službe zapošljavanja 84 miliona dinara.

Osnovni, registrovani akcijski kapital Kompanije Sloboda AD iznosi 5,73 milijardi dinara i podeljen je na 5.730.597 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 1.000 dinara koje su upisane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti. Povećanje osnovnog kapitala novim ulozima pretvaranjem duga u osnovni kapital, sprovodi se izdavanjem šeste emisije običnih akcija (bez javne ponude) Republici Srbiji u iznosu od 960 miliona dinara, odnosno 960.021 komada običnih akcija, pojedinačne, nominalne i emisione vrednosti 1.000 dinara. Odlukom o isključenju prava preče kupovine isključuje se pravo kupovine akcija ove smisije od strane drugih akcionara, društvenog kapitala i Fonda za razvoj Republike Srbije, već je ponuda namenjena isključivo Republici Srbiji.

Predlog odluka o pretvaranju potraživanja na sednici Skupštine obrazložio je Dragan Obradović, izvršni direktor za pravne i ekonomske odnose, istakavši da je Vlada Republike Srbije 2013. donela zaključak da se dugovi prema državi u fabrikama namenske proizvodnje konvertuju u kapital, odnosno da budu učešće države u kapitalu tih fabrika. Odluka o pretvaranju potraživanja državnih preduzeća prema Kompaniji „Sloboda” usledila je 8. juna 2023.

Od 2013. dug je glasio na nešto veći iznos jer su tu bile uključene obaveze prema dobavljačima struje, gasa i drugog – rekao je Obradović. Mi smo te dugove morali u međuvremenu da izmirimo jer EPS nije htela da dozvoli kašnjenje tako da su praktično ostali samo dugovi prema državi i lokalnim samoupravama.

U međuvremenu, od 2013. do sada taj dug je smanjen za 77 miliona dinara jer je Kompanija bila u obavezi da svim zaposlenima pred odlazak u penziju uplati preostale doprinose za radni staž.

Postupkom je predviđeno da se najpre donese odluka o povećanju osnovnog kapitala. Nadzorni odbor je predložio Skupštini povećanje osnovnog kapitala upravo za 960 miliona dinara. Druga odluka koja prati povećanje kapitala jeste izdavanje šeste esmisije običnih akcija. U ovom trenutku kapital Kompanije iznosi 5,73 milijardi dinara od čega je novčani deo 5,34, a ostalo je nenovčani. Posle toga sledi odluka da u emisiju ide akcijski kapital od 960 miliona čime će se postići uvećanje kapitala „Slobode”.

Sada društveni kapital iznosi 37,23 odsto, a državni 62,77.

-Po mojim nezvaničnim proračunima, nakon šeste emisije akcija, država će biti vlasnik 68,12 odsto, a društveni kapital iznosiće preostalih 31,88 procenata što znači da je učešće društvenog kapitala prema državnom veće za novih 5,5 postotaka.”

Na Skupštini je saopšteno da je postupak zamišljen tako da sve bude okončano do završetka novembra ove godine. To podrazumeva i sedmu emisiju akcija kojom će u trajni kapital da budu pretvorene i obaveze koje „Sloboda” ima prema lokalnim samoupravama Čačka, Beograda, Gornjeg Milanovca, Kraljeva, Kruševca i Lučana. Na ovaj način, pored ostalog, radnicinma „Slobode” povezan je radni staž za 2010, 2011. i 2012. godinu, ukoliko nisu imali pravo na to.

Inače, na internet stranici Agencije za privatne registre danas stoji da osnovni kapital Kompanije „Sloboda” AD Čačak iznosi 6,3 milijardi dinara (53,8 miliona evra po srednjem kursu).

Inače, nominalna vrednost akcija kojom se barata u ovom postupku je nagoveštena (indikativna) cena koju daje njen izdavalac ili vlasnik, i ne mora se podudarati sa emisionom ili tržišnom. Najčešće, tržišna cena je viša od nominalne cene pojedinačne akcije.

GZS/G.Otašević/REPORTER