Privredna komora Srbije poziva sve zainteresovane poslodavce da se do 15. januara prijave za realizaciju dualnogbmodela obrazovanja za neki od čak 83 obrazovna profila koji su u ponudi za školsku 2024/2025. godinu.

Dualno obrazovanje, kao model srednjeg stručnog obrazovanja u kome učenici stiču znanja i veštine na dva mesta – u školi i kod poslodavca, u realnom radnom okruženju, zasnovano je na potrebama privrede. Ono predstavlja model dugoročnog ulaganja u buduće kadrove, a cilj je da po završetku formalnog obrazovanja učenici budu osposobljeni da odgovore zahtevima privrede i aktivno se uključe u radne procese. Na ovaj način smanjuje se jaz koji postoji između ponude i potražnje na tržištu rada, kaže Mirjana Kovačević, rukovodilac Centra za edukaciju i dualno obrazovanje Privredne komore Srbije.

Foto: GZS

„Privredna komora Srbije tradicionalno u ovom periodu godine intenzivno radi na prikupljanju potreba privrede za kadrovima. U toku je poziv za sve zainteresovane poslodavce koji žele da se uključe u realizaciju dualnog modela obrazovanja. Poslodavci iskazuju potrebe za učenicima različitih obrazovnih profila putem specijalizovanog veb portala dualnog obrazovanja (portal.dualnoobrazovanje.rs). Zainteresovani poslodavci imaju mogućnost da do 15. januara podnesu Izjave o spremnosti za realizaciju dualnog modela obrazovanja za 83 obrazovna profila koji su u ponudi za školsku 2024/2025. Među njima se nalazi i 10 novih, a kao oni za kojima postoji velika potreba na tržištu rada izdvajaju se vozač motornih vozila, tehničar elektronike i automatike, elektrotehničar za elektroniku na vozilima i dr. Na bazi potreba privrede kroz institucionalno pratnerstvo i saradnju Ministarstva prosvete i Kancelarije za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija Srbije biće kreiran Plan upisa u srednje škole za narednu školsku godinu“, objašnjava Kovačević.

Mogućnost finansijske podrške

Prvi put otkada je dualni model obrazovanja zaživeo u Republici Srbiji, predviđena je mogućnost finansijske podrške školama i privredi na osnovu Uredbe koju donosi Vlada Republike Srbije za svaku školsku godinu.

Brojke potvrđuju uspeh

Podseća da je u proteklih deset godina dualno obrazovanje u Srbiji ostvarilo značajne rezultate, o čemu svedoče i brojke – 950 kompanija koje pružaju mesta za izvođenje učenja kroz rad za oko 16.000 učenika u realizaciji 73 obrazovna profila, a u saradnji sa 186 škola.

„Prostor za unapređivanje ove oblasti, međutim, i dalje postoji. U prilog tome govore i nedavne izmene i dopune Zakona o dualnom obrazovanju koji reguliše ovu oblast, a koji je na snazi od 15. septembra tekuće godine. Ovaj model srednjeg stručnog obrazovanja će se u perspektivi razvijati u pravcu povećanja broja časova koje učenici mogu da provode na učenju kroz rad u realnom radnom okruženju. Zakon predviđa izmene u pogledu povećanja časova stručnih predmeta koji će se realizovati u kompanijama kroz učenje kroz rad“, dodaje Kovačević.

Od školske 2026/2027. godine, kako ističe, predviđeno je da minimum 60 odsto ukupnog broja časova stručnih predmeta u trogodišnjim profilima bude realizovano u kompanijama, odnosno 40 procenata u četvorogodišnjim obrazovnim profilima.

U planu razvoj kompletno dualnih obrazovnih profila

U narednih deset godina očekuju se izazovi na polju dualnog obrazovanja u pogledu razvoja kompletno dualnih obrazovnih profila, na čemu Privredna komora Srbije radi sa partnerskim institucijama: Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Austrijska razvojna agencija i Austrijski institut za razvoj obrazovanja, u okviru projekta Dualno srednje stručno obrazovanje, koji finansiraju Austrijska razvojna agencija (ADA) i Švajcarska agencija za međunarodnu saradnju (SDC).

Pohvale iz Švajcarske

O uspehu dualnog obrazovanja u Srbiji nedavno je govorila i dr Ursula Renold, švajcarska ekspertkinja za razvoj dualnog obrazovanja. „Veoma sam ponosna što je Privredna komora Srbije tako aktivna, što nije slučaj u drugim zemljama. Srbija je dobar uzor u tome drugima, ali naravno, kompanije moraju same da donesu odluku i ovom prilikom želimo da motivišemo sve poslodavce da budu otvoreni za ovu priliku, da stupe u kontakt sa Privrednom komorom Srbije ili nadležnom regionalnom komorom i da dobiju informacije o tome koje su mogućnosti ovog modela obrazovanja, na koji način započeti saradnju, ali isto tako i da dobiju savet o tome koja zanimanja (obrazovni profili) su im trenutno potrebna ili će to biti u budućnosti. Sistem je još uvek u razvoju i, naravno, uvek ima mesta za unapređivanje, tako da su sve povratne informacije od poslodavaca veoma dobrodošle“, istakla je Renold prilikom posete Srbiji.

Dodatne izmene koje su prepoznate novim Zakonom odnose se i na pojednostavljenu proceduru provere ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad kod poslodavca. Uz Zahtev za proveru ispunjenosti uslova, poslodavci sada dostavljaju četiri dokumenta, umesto nekadašnjih jedanaest. Privredna komora Srbije kao institucija koja zastupa iterese privrede se izuzetno angažuje kako bi se čitava procedura namenjena poslodavcima u dualnom obrazovanju relaksirala i time omogućila većem broju zainteresovanih predstavnika privrede da se u ovaj model uključe.

Trening alijanse kao model udruživanja poslodavaca

Još jedna od novina na polju dualnog obrazovanja jesu i trening alijanse, model udruživanja malih i mikro poslodavca u cilju realizacije planova i programa nastave i učenja, kako bi učenici ostvarili što više ishoda predviđenih konkretnim obrazovnim profilom. Kroz ovaj model poslodavcima je omogućeno da u partnerstvu obučavaju mlade ljude kako bi po završetku školovanja bili kompetentni i kvalifikovani za posao za koji se obrazuju.

GZS/Reporter